E-IZOBRAŽEVANJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Pomagalo mi bo pri svetovanju in motiviranju svojih članov. Imam tudi več argumentov pri pogajanju z delodajalcem, zakaj je dobro zaposlenim omogočiti izobraževanje (izjava udeleženke e-izobraževanja).

 

Bolj sem informirana s celotnim sistemom vseživljenjskega učenja in tako bom lažje zagovarjala njegov pomen pri nadrejenih, delodajalcih in spodbujala ter motivirala delavce (izjava udeleženke e-izobraževanja).

 

Vsekakor bom članom znal več povedati zakaj je izobraževanje tako pomembno in jih bom lažje motiviral, da pristopijo k izobraževanju. (izjava udeleženca e-izobraževanja).

 

 

Temeljni namen e-izobraževanja je strokovno opolnomočiti in s tem krepiti usposobljenost sindikalnih zaupnikov v ZSSS, da bodo lahko ustrezno motivirali in spodbujali člane za vključevanje v vseživljenjsko učenje. Program izobraževanja bo omogočil razvijanje znanja in kompetenc sindikalnih zaupnikov na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja. Program usposabljanja obsega osem sklopov vsebin. Sklopi vsebin izobraževanja izhajajo iz sodobne vloge sindikatov na področju izobraževanja zaposlenih, ko poleg krepitve socialnega dialoga za urejanje pravic iz delovnega razmerja, vse bolj v ospredje vstopa tudi zagovarjanje pravice do stalnega izpopolnjevanja in krepitve temeljnih in poklicnih kompetenc ves čas delovne aktivnosti odraslih, za vse, ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ne glede na vrsto in zahtevnost delovnega mesta. Bliskovite spremembe na trgu dela zahtevajo, da odrasli po zaključenem rednem izobraževanju nenehno nadgrajujejo in posodabljajo svoja znanja, spretnosti in kompetence.

 

Udeleženci so ob koncu e-izobraževanja seznanjeni z/s :
• sistemom izobraževanja v Sloveniji, s poudarkom na izobraževanju odraslih,
• nacionalnim ogrodjem kvalifikacij,
• konceptom vseživljenjskega učenja,
• dostopom informacij o možnosti izobraževanja odraslih in mrežo organizacij, ki ponujajo izobraževanja odraslih,
• vlogo svetovalne dejavnosti za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
• principi učinkovitega partnerskega sodelovanja in mreženja, s poudarkom na sodelovanju sindikata in izobraževalcev odraslih.

 

E-izobraževanje je sestavljeno iz:
1. uvodne delavnice – namenjene seznanjanju z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja ter predavanju izvajalke s področja Vseživljenjskega učenje (v prostorih ISIO središč)
2. 14 dnevnega e-izobraževanja – na spletni učilnici ZSSS (ob administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke e-izobraževanja)

E-izobraževanje je interaktivno in sestavljeno iz prebiranja gradiva in izdelave nalog, na katere boste s strani izvajalke dobili povratne informacije.

 

Primer naloge iz e-gradiva:
Preštudirajte poglavje 7 in 8. Navedite ključne kompetence, ki po vašem mnenju manjkajo delavcem, ki jih zastopate. Pojasnite kako konkretno bi pridobivanje in razvijanje teh ključnih kompetenc vplivalo na izboljšanje njihovega življenja tako pri delu kot tudi pri vsakdanjem življenju.
Pojasnite kako konkretno bi razvijanje kompetence načrtovanja kariere vplivalo na delavce, ki jih zastopate.
Ali bi organizacijo, v kateri delate lahko opredelili ko učečo se organizacijo? Utemeljite zakaj da oziroma ne. Pripravite nabor prednosti, ki jih podjetju prinaša učeča se organizacija. Vključite predlog ukrepov, ki bi jih predlagali vodstvu na tem področju.

 

Izvajalka: Maja Radinovič Hajdič
mag. Maja Radinovič Hajdič ima znanstveni magisterij s področja managementa v izobraževanju. Je priznana strokovnjakinja na področju vseživljenjskega učenja, s poudarkom na neformalnem izobraževanju ranljivih ciljnih skupin, kjer beleži številne reference kot je vodenje projekta Center vseživljenjskega učenja Gorenjska. Sodelovala je pri pripravi zadnje Bele knjige VIZ v RS, je članica posvetovalnega telesa ministra za šolstvo, šport in izobraževanje ter številnih drugih nacionalnih in mednarodnih teles na področju vseživljenjskega učenja. Že več kot 25 let opravlja delo direktorice Ljudske univerze Jesenice. mag. Maja Radinovič Hajdič je z ZSSS sodelovala pri izvedbi številnih aktivnosti kot je projekt »Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove kolektivnih pogodb« ter pripravi gradiva in predstavitvi problematike izobraževanja odraslih na Ekonomsko socialnem svetu.

 

Kotizacija e-izobraževanja: brezplačna