NAPOVEDUJEMO: E-izobraževanja za člane

Po uspešno izvedenih e-izobraževanjih za sindikalne zaupnike, v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, napovedujemo zadnji sklop izobraževanj, e-izobraževanja za člane in članice ZSSS. Na podlagi potreb članov in članic smo razvili štiri programe izobraževanja, in sicer na vsebinskih področjih: trg dela, ekonomsko področje, varnost in zdravje pri delu in osnove digitalizacije. E-izobraževanja bodo za člane in članice brezplačna, izvajali pa jih bodo strokovni sodelavci na projektu z omenjenih področij. Do junija 2021 bomo izvedli dvajset e-izobraževanj. Vsako e-izobraževanje bomo izvedli v petih ponovitvah, tako bo na voljo članom in članicam iz vse Slovenije, razdeljenim po regijskih mrežah.

 

Izobraževanja so sestavljena iz uvodnega srečanja na ljudskih univerzah, partnerjih v projektu in 8 dnevnega e-izobraževanja na e-učilnici ZSSS. Na uvodnih 4-urnih srečanjih (od 10. do 14. ure) se bomo seznanili z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, preostali del pa namenili kratkemu predavanju izvajalke/izvajalca e-izobraževanja. E-izobraževanje bo potekalo ob stalni administrativno tehnični podpori in podpori mentorja.

 

E-izobraževanja so interaktivna, kar pomeni, da ne boste le prebirali vsebine, ampak pridobljeno znanje preverjali s kratkimi učnimi testi za utrjevanje in z oddajami nalog ob pomoči mentorice. Preko foruma si boste lahko z mentorico in ostalimi udeleženci izmenjali svoja mnenja, primere dobrih/slabih praks, uporabna gradiva, itd. Gradivo e-izobraževanj vam bo na e-učilnici dostopno tudi po končanem izobraževanju.

 

Prijave: Na vsako e-izobraževanje se je potrebno predhodno prijaviti preko e-maila: izobrazevanje@sindikat-zsss.si. Prijavni obrazci bodo skupaj z razpisi e-izobraževanj objavljeni na spletni strani projekta. O začetku prijav boste obveščeni preko e-novic ZSSS, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in na spletni strani projekta.

 

Termini in teme e-izobraževanja Lokacija izvedbe uvodnega srečanja
3.11.2020 – Plačilo za delo

Izvajalka Irena Vidic

e-izobraževanje: 4.11. – 11.11.2020

Uvodno srečanje preko video povezave

(Goriška in primorska regijska mreža)

18.11.2020 – Delovni čas

Izvajalca Maja Konjar in Andrej Zorko

e-izobraževanje: 19.11. – 26.11.2020

Uvodno srečanje preko video povezave
(Savinjska in koroška regijska mreža)

24.11.2020 – Moj računalnik ne grize

Izvajalec Milan Žižek

e-izobraževanje: 25.11. – 2.12.2020

Uvodno srečanje preko video povezave

(Zasavska in dolenjska regijska mreža)

1.12.2020 – Varnost in zdravje na delovnem mestu

Izvajalka Katja Gorišek

e-izobraževanje: 2.12. – 9.12.2020

razpis_1.12.2020

prijavni obrazec_1.12.2020

PRIJAVE DO 25.11.2020

Uvodno srečanje preko video povezave

(Pomurska in podravska regijska mreža)

 

9.12.2020 – Delovni čas

Izvajalca Maja Konjar in Andrej Zorko

e-izobraževanje: 10.12. – 17.12.2020

razpis_9.12.2020

prijavni obrazec_9.12.2020

PRIJAVE DO 3.12.2020

Uvodno srečanje preko video povezave
(Goriška in primorska regijska mreža)

 

KRATKI OPISI E-IZOBRAŽEVANJ:

 

E-izobraževanje: Moj računalnik ne grize

Računalnik je postal nepogrešljiv pripomoček na skoraj vseh področjih. Obvladovanje osnovnega računalniškega znanja je del pismenosti sodobnega človeka. Namen e-izobraževanja »Moj računalnik ne grize«  je predstaviti udeležencem, kako ustvariti in oblikovati vsebino v Wordu, izdelati tabelo s formulami v Excelu, poiskati podatek na spletu, se seznaniti z delom v oblaku, komunicirati z e-pošto, izmeriti hitrost internetne povezave, poiskati protivirusni program in z njim zaščititi svoj računalnik pred virusi.

 

E-izobraževanje: Delovni čas

Z udeležbo v e-izobraževanju na temo delovnega časa boste dobili uvid v osnove ureditve delovnega časa, odmorov in počitkov ter letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja, ter navezavo na ureditev teh vprašanj v kolektivnih pogodbah dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodbah ter splošnih aktih delodajalca.

V gradivu so obrazloženi osnovni pojmi ter ureditve omenjenih institutov, kar vam bo omogočilo, da spoznate svoje pravice in tudi obveznosti v zvezi z delovnim časom, razporeditvijo delovnega časa, nočnim delom, nadurnim delom, odmori in počitki, določitvijo pripadajočega letnega dopusta in drugih odsotnosti ter njihovo izrabo. Posledično vam bo tudi omogočilo, da prepoznate morebitne kršitve.

Če delavci premalo poznajo svoje pravice, tudi ne morejo prepoznati kršitev. Namen tega e-izobraževanja je tako udeležence opremiti z ustreznimi znanji in veščinami, da poznajo pravilno ureditev po zakonu ter prepoznajo nepravilnosti in argumentirano zahtevajo njihovo odpravo.

 

E-izobraževanje: Plačilo za delo

Plačilo za delo za večino delavcev predstavlja glavni oziroma edini vir dohodka in zato pomembno vpliva na njihov življenjski standard in socialno vključenost v družbo. Plačilo za delo predstavlja zaposlenemu nadomestilo za vložen trud in znanje, vpliva na stopnjo motivacije in zavzetost  zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog in doseganju ciljev v podjetju.

Namen e-izobraževanja je, da udeleženci pridobijo osnovno znanje in razumevanje kaj pomeni plačilo za delo oziroma plača v širšem pomenu besede, katere so sestavine plače, kaj mora vsebovati plačilna lista, kakšna je razlika med bruto in neto plačo, kako so od prihodkov od dela obračunani prispevki in davki. S poznavanjem takšnih osnov bodo udeleženci lažje razumeli in preverili ali so prejeli takšno plačilo kot jim za opravljeno delo tudi dejansko pripada.

 

E-izobraževanje: Varnost in znanje pri delu

E-izobraževanje o varnosti in zdravju na delovnem mestu se vsebinsko deli na dva dela. V prvem delu boste dobili uvid v zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, spoznali svoje pravice in dolžnosti na tem področju in odgovornosti delodajalca do zagotavljanja varnega in zdravega dela. V drugem delu pa e-izobraževanje poglobljeno obravnava tri pomembna področja varnosti in zdravja pri delu –  izjavo o varnosti z oceno tveganja, preventivne zdravstvene preglede delavcev in usposabljanja delavcev  za varno in zdravo delo. Gre za področja kjer slovenski inšpektorji za delo že več let zapored zaznavajo največ kršitev.

Ker delavci vse premalo poznajo svoje pravice na področju varnosti in zdravja pri delu, zato tudi ne vedo da so jim kršene. Namen e-izobraževanja je, da vas oborožimo z znanjem in informacijami, ki jih boste lahko s pridom uporabili pri  uresničevanju svojih pravic do varnega in zdravega dela in s tem zmanjšanja kršitev. Znanje in veščine vseh zaposlenih so ključne za zagotovitev varnega in zdravega delovnega okolja!